Ban Nội chính Tỉnh ủy Bạc Liêu: Kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2017

Thứ Ba, 03/10/2017, 09:08 [GMT+7]
    9 tháng năm 2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bạc Liêu tham mưu để Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo giải quyết yêu cầu, khiếu nại của công dân trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch và Quyết định về việc kiểm tra và thành lập đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 57-KL/TU ngày 26-12-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Kế hoạch và Quyết định kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.
 
    Tham mưu xây dựng các Báo cáo: Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2016, quý I và 6 tháng đầu năm 2017; kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết, khiếu nại, tố cáo”; Kết quả thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản” năm 2016; cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; người đứng đầu cấp ủy tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, nhất là những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp từ đầu năm 2016 đến hết ngày 30-6-2017; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW ngày 07-7-2017 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng”.
 
    Theo dõi tiến độ giải quyết vụ việc, vụ án liên quan đến tham nhũng, các vụ án thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo; các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm, có ý kiến khác nhau giữa các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh; tiếp nhận và trả lời đơn của công dân theo thẩm quyền và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Thường trực Tỉnh ủy giao.
Dương Mẫn Đạt
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Bạc Liêu)
;
.