Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình: Kết quả tham mưu công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tháng 8-2017

Thứ Tư, 13/09/2017, 15:40 [GMT+7]
    Tháng 8-2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các huyện, Thành ủy, các cơ quan tư pháp tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07-7-2007 của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Báo cáo số 127-BC/TU ngày 28-7-2017 về cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên; tham mưu Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh ban hành Báo cáo số 31-BC/BCĐ ngày 09-8-2017 về tình hình thực hiện nhiệm vụ Cải cách tư pháp từ năm 2016 đến ngày 30-6-2017; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Báo cáo số 132-BC/TU ngày 28-8-2017 về tình hình, kết quả người đứng đầu cấp ủy tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, nhất là những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên; tham mưu Thường trực Tỉnh ủy xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả tự rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2016; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Báo cáo số 138-BC/TU ngày 08-9-2017 tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07-7-2007 của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng. 
 
Đoàn công tác số 2, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình
Đoàn công tác số 2, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình
    Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần thiết phục vụ Đoàn công tác số 2, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; phân công lãnh đạo Ban và cán bộ các phòng chuyên môn tham gia cùng Đoàn kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại 16 cơ quan, đơn vị trong tỉnh.
 
    Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân thường xuyên và đột xuất tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh; tiếp nhận, phân loại, theo dõi, đôn đốc việc xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân chuyển đến các cấp, các ngành, đoàn thể liên quan giải quyết theo thẩm quyền. Trong tháng 8-2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình tiếp nhận 63 đơn; trong đó, đơn Thường trực Tỉnh ủy gửi đến tham mưu xử lý 54 đơn, trực tiếp tiếp nhận 9 đơn; đã giải quyết 63/63 đơn, đạt 100%. 
                                                                                          Nguyễn Thị Khánh
                                                              (Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình)
;
.