Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình: Tham mưu công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Thứ Hai, 11/09/2017, 16:02 [GMT+7]
    Tháng 8-2017, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ổn định. Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ động theo dõi, nắm tình hình, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm theo tinh thần Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07-7-2007 của Bộ Chính trị. 
 
    Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07-7-2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng; Quyết định, Kế hoạch rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội năm 2016 trên địa bàn tỉnh; Báo cáo tình hình, kết quả người đứng đầu cấp ủy tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý phản ánh, kiến nghị của nhân dân, nhất là những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; nội dung làm việc phục vụ Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy Báo cáo kết quả giải quyết đơn thư tố cáo do Thường trực Tỉnh ủy chuyển đến.
 
    Tham gia Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thực hiện Dự án phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo tỉnh Quảng Bình (SRDP); tham gia phiên tòa xét xử các vụ án trọng điểm tại Tòa án nhân dân tỉnh; tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh; cử cán bộ tham gia các Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thanh tra liên ngành, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Nội chính Trung ương giao.
 
    Đồng thời, tham mưu Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh xây dựng Báo cáo thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp từ đầu nhiệm kỳ đến nay.
Lê Hà Anh Tâm
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình)
;
.