Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Phước: Tham mưu công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Tư, 06/09/2017, 15:25 [GMT+7]

Trong tháng 8-2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Phước đã chủ trì, phối hợp tham mưu Tỉnh ủy ban hành 05 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng gồm: Kết luận Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017; Báo cáo tình hình, kết quả người đứng đầu cấp ủy tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, nhất là những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên; Báo cáo cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên; Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp từ đầu nhiệm kỳ đến nay; Quyết định thay đổi Phó trưởng đoàn rà soát các cuộc thanh tra kinh tế- xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Một Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng tỉnh Bình Phước
Một Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng tỉnh Bình Phước

Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết 11 vụ án, vụ việc đã được rà soát năm 2016 nhưng chưa xử lý dứt điểm để chủ động phối hợp với cấp ủy ba ngành tố tụng tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền nhanh chóng giải quyết các vụ án theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy và đúng quy định của pháp luật.

Chủ trì họp tổ rà soát các vụ án phức tạp, kéo dài năm 2017, thống nhất rà soát, chỉ đạo xử lý đối với 09 vụ án, vụ việc.

Làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh nắm tình hình, tiến độ, kết quả giải quyết 07 vụ việc thi hành án dân sự kéo dài thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc và các vụ việc Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ động theo dõi qua đơn thư khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chuẩn bị nội dung, tham gia giám sát thực hiện thí điểm giám sát việc "công khai, minh bạch và trách nhiệm người đứng đầu cấp huyện, cấp xã trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng tại một số dự án kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Bình Phước".

Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp và hướng dẫn 05 lượt công dân gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Tổng số đơn phải nghiên cứu, xử lý là 14 đơn; đã xử lý 13/14  đơn.

Phổ biến đến cán bộ, công chức trong cơ quan các văn bản, hướng dẫn của cấp trên, các chủ trương, chính sách, pháp luật mới có hiệu lực. Tổ chức 01 buổi sinh hoạt pháp luật với sự tham gia của 19/19 cán bộ, công chức, nhân viên, phổ biến một số nội dung như: Bộ luật Hình sự 2017; Chỉ thị 26-CT/TU ngày 14-8-2017 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác giữ gìn, bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh; nội dung cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường"…

                                                                              Trần Hoàng Kiếm

;
.