Một số giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn

Thứ Bảy, 12/08/2017, 06:47 [GMT+7]
      Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn đã đề ra 3 nhóm giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện đảm bảo đồng bộ, hiệu quả. 
       
    Một là, nhóm giải pháp đấu tranh phòng ngừa, khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ:
       
    Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức để nâng cao trình độ lý luận, nắm vững đường lối chính sách và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
     
    Đổi mới tác phong, lề lối làm việc, phương thức tham mưu quản lý và điều hành theo hướng tăng cường kiểm tra đôn đốc, đi sâu, đi sát, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; kiên quyết chấn chỉnh, uốn nắn những cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
       
Đoàn Kiểm tra của Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Sơn tháng 6-2017
Đoàn Kiểm tra của Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Sơn tháng 6-2017
    Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Chỉ đạo mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên phải có cam kết bằng văn bản với chi bộ, lãnh đạo cơ quan về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" để rèn luyện, phấn đấu và làm cơ sở kiểm điểm đánh giá, xếp loại hằng năm. Thường xuyên quan tâm, kiện toàn về số lượng và chất lượng cán bộ, công chức để đáp ứng nhiệm vụ được giao. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan, góp phần xây dựng cơ quan văn hoá, cơ quan an toàn. Chăm lo, đẩy mạnh hoạt động của Công đoàn cơ quan góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, chi bộ.
       
    Hai là, nhóm nhiệm vụ theo kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và có chuyển biến ngay:
       
    Không lợi dụng tổ chức giao lưu, liên hoan, gặp mặt, chúc mừng trước, trong và sau mỗi kỳ đại hội, hội nghị, kỳ họp hoặc các dịp mít tinh, kỷ niệm ngày truyền thống hoặc khi có cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, thuyên chuyển công tác,... để liên hoan, “ tiệc tùng”, tặng và nhận quà với động cơ vụ lợi. Việc tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ, tết, sinh nhật thực hiện đơn giản, tiết kiệm, bảo đảm nếp sống văn hóa mới theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước; phù hợp với thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc. không lợi dụng “biếu xén”, đưa và tặng quà với động cơ vụ lợi, không trong sáng. Không ăn uống, “chè chén” xa hoa, lãng phí, gây phản cảm trong dư luận xã hội.
       
    Ba là, nhóm nhiệm vụ thực hiện thường xuyên:
       
    Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; việc thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử những vụ việc, vụ án liên quan đến tham nhũng, lãng phí, gây thất thoát tài sản mà dư luận quan tâm, nhân dân bức xúc và công khai kết quả xử lý. Tham mưu thực hiện các quy định của Trung ương về bảo vệ công dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong cán bộ, đảng viên theo cơ chế do Trung ương ban hành.
         
    Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đôn đốc các cơ quan trong khối tư pháp giải quyết các vụ án tham nhũng, vi phạm kinh tế - xã hội phức tạp mà dư luận nhân dân quan tâm; kiểm tra, giám sát thực hiện quy định người đứng đầu cấp ủy đảng tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, nhất là về những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyến hoá" trong cán bộ, đảng viên.
       
    Nâng cao vai trò trách nhiệm của từng đồng chí lãnh đạo cơ quan trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực được phân công, chủ động, sáng tạo trong công tác, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Tập thể lãnh đạo cơ quan. Đổi mới, tác phong, lề lối làm việc; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần thực hiện mục tiêu đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc trên cơ sở hiện đại hoá và tin học hoá. 
       
    Tiếp tục xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn, xây dựng cơ cấu, vị trí việc làm phù hợp; chú trọng thực hiện đồng bộ các khâu của công tác cán bộ từ đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên và chất lượng cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đẩy mạnh quan hệ phối hợp giữa cơ quan với các ban đảng, các cơ quan khối nội chính để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn
;
.