Nghệ An: Một số kết quả công tác nội chính tháng 5

Thứ Tư, 14/06/2017, 14:25 [GMT+7]
    Trong tháng 5, Công an tỉnh Nghệ An tham mưu Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 11-12-2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đấu tranh, bảo vệ nhân quyền và ban hành Chỉ thị về xây dựng đề án về công tác đấu tranh, bảo vệ nhân quyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An thời gian tới. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 05 kế hoạch, phương án, công điện chỉ đạo về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
 
    Công tác truy tố: Tổng số án thụ lý 270 vụ/483 bị can (trong đó mới 181 vụ/319 bị can), đã giải quyết 183 vụ/323 bị can (Quyết định truy tố 182 vụ/322 bị can). Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã thực hiện công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp, thông qua hoạt động kiểm sát, đã ban hành được các văn bản kiến nghị, kháng nghị và các yêu cầu trong tố tụng.
 
Một Hội nghị của Tỉnh ủy Nghệ An
Một Hội nghị của Tỉnh ủy Nghệ An
    Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 1.713 vụ án các loại; đã giải quyết 920 vụ, gồm: hình sự sơ thẩm giải quyết 208 vụ/378 bị cáo; hình sự phúc thẩm giải quyết 25 vụ/32 bị cáo; giải quyết các loại án: Dân sự 216 vụ, hôn nhân và gia đình 415 vụ, kinh doanh, thương mại 35 vụ, hành chính 18 vụ, lao động 03 vụ.
Ngành Thanh tra Thực hiện 83 cuộc thanh tra hành chính kinh tế, xã hội tại 165 đơn vị, đã kết thúc tại đơn vị 55 cuộc (trong đó đã ban hành kết luận 19 cuộc), đang thực hiện 50 cuộc. Qua thanh tra hành chính phát hiện 35/165 đơn vị có vi phạm với tổng số tiền là 5.483,97 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 3.964,55 triệu đồng; kiến nghị khác 1.519,42 triệu đồng. Đến nay đã thu hồi về ngân sách Nhà nước 3.558,58 triệu đồng.
 
    Thực hiện 35 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 146 tổ chức và 172 cá nhân. Qua thanh tra chuyên ngành phát hiện 39 tổ chức và 171 cá nhân có vi phạm; kiến nghị xử phạt vi phạm 973,25 triệu đồng (trong đó: tổ chức 573 triệu đồng, cá nhân 400,25 triệu đồng). Đến nay đã xử phạt 973,25 triệu đồng.
 
    Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng gắn với thanh tra công vụ: Toàn ngành đang thực hiện 11 cuộc thanh tra công vụ, thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại 16 đơn vị. Qua thanh tra đã kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 5 tổ chức và 24 cá nhân có sai phạm.
 
    Đã tiếp 496 lượt công dân, tiếp nhận 825 đơn, (khiếu nại 66 đơn, tố cáo 62 đơn, kiến nghị phản ánh 697 đơn). Tổng số vụ việc thuộc thẩm quyền của các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước các cấp là 45 vụ việc, gồm: Khiếu nại 29 vụ việc; tố cáo 16 vụ việc. Đến nay, các cấp, các ngành đã giải quyết được 28/45 vụ việc.
 
    Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 3 quyết định; góp ý 4 dự thảo văn bản của Trung ương và 25 dự thảo văn bản của tỉnh; thẩm định 01 lượt dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh. Tiếp nhận và thực hiện việc kiểm tra 2 văn bản quy phạm pháp luật do cấp huyện gửi về. Tự kiểm tra 5 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Cập nhận 25 văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.
                                                                                Thanh Hà
;
.