Lạng Sơn: Kiểm tra tình hình thực hiện công tác nội chính đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Sơn

Thứ Bảy, 10/06/2017, 07:20 [GMT+7]

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017, Đoàn Kiểm tra của Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Sơn về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 15-8-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 30-5-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo.

Đoàn Kiểm tra của Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Sơn
Đoàn Kiểm tra của Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Sơn

Qua kiểm tra cho thấy, Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 15-8-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 30-5-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020 và những năm tiếp theo. Chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng, huy động cả hệ thống chính trị phối hợp tuyên truyền phòng ngừa tội phạm, giải quyết các khiếu kiện, mâu thuẫn trong nhân dân, đấu tranh quyết liệt với tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, không hình thành, phát sinh “điểm nóng” về an ninh trật tự, khiếu nại, tố cáo. Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp ủy đảng, chính quyền triển khai thực hiện nghiêm túc; các cấp, các ngành đã từng bước đổi mới quy trình, cải tiến thủ tục, bố trí cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho công tác tiếp công dân, thực hiện đối thoại, hướng dẫn, tuyên truyền pháp luật và tổ chức thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, các kiến nghị, phản ánh của công dân được xem xét, xử lý, giải quyết theo thẩm quyền. Việc phối hợp liên ngành trong công tác tố tụng linh hoạt, chủ động, kết quả tin báo tố giác về tội phạm được thụ lý, giải quyết đạt tỷ lệ cao, theo đúng quy định; số vụ án được khởi tố, điều tra đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Công tác xét xử đảm bảo đúng trình tự, thủ tục tố tụng, quyết định có hiệu lực pháp luật được thi hành theo quy định. Các vụ án đưa ra xét xử đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm.

Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai một số văn bản pháp luật mới của cấp trên có lúc chưa kịp thời. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân ở một số đơn vị còn hạn chế, chưa được thường xuyên, sâu rộng, chất lượng chưa cao. Một số cán bộ, công chức cấp cơ sở thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân hạn chế về năng lực, chưa có kinh nghiệm, lúng túng trong xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo nên còn một số vụ việc giải quyết còn có sai sót, chưa bảo đảm thời hạn theo quy định. Tình trạng công dân trên địa bàn đi làm ăn xa và tự ý xuất cảnh trái phép còn xảy ra. Các cơ quan tiến hành tố tụng chưa chủ động có kiến nghị với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo công tác phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật nổi lên ở từng thời điểm, địa bàn.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Sơn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 30-5-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo; Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 29-01-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 20-11-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân từ nay đến năm 2020; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý cán bộ, đảng viên; chú trọng tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, nhất là về những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong cán bộ, đảng viên…

                                                                                   Nguyễn Đức Trung

                                                                     (Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn)

;
.