Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình: Kết quả tham mưu thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tháng 5-2017

Thứ Năm, 01/06/2017, 14:11 [GMT+7]
    Trong tháng 5-2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ xây dựng kế hoạch, đề cương, tổ chức hội nghị lấy ý kiến cho dự thảo kế hoạch; hội nghị triển khai Kế hoạch số 42-KH/TU, Quyết định số 611-QĐ/TU, ngày 17-5-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp Đoàn kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm để phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Tham gia Đoàn giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Nghị Quyết số 01-NQ/TU, ngày 5-5-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Thái Bình đến năm 2020 ở 12 cơ quan, đơn vị.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Ban đã làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Thanh tra tỉnh nắm bắt tình hình tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân có liên quan đến nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh. 
 
    Đôn đốc, phân công cán bộ phụ trách trực tiếp xuống cơ sở nắm tình hình một số cơ quan, đơn vị chậm hoặc chưa có báo cáo kết quả giải quyết đơn, thư của công dân gửi về Ban Nội chính Tỉnh ủy để tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy. Nắm tình hình, kết quả giải quyết đối với các đơn quá hạn yêu cầu báo cáo tại các huyện Kiến Xương, Đông Hưng và Thành phố Thái Bình.
 
    Xây dựng Báo cáo thành tích thi đua chuyên đề về việc tham mưu cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo xử lý có hiệu quả các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm về nội chính, tham nhũng. Tham gia ý kiến vào dự thảo Luật tố cáo sửa đổi; Luật quản lý, sử dụng tài sản công.
 
    Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân thường xuyên và đột xuất tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh; tiếp nhận, phân loại, theo dõi, đôn đốc việc xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân chuyển đến các cấp, các ngành, đoàn thể liên quan giải quyết theo thẩm quyền hoặc chỉ đạo giải quyết. Đến hết ngày 20-5-2017, Ban đã tiếp nhận 38 đơn (đơn gửi đến Ban 09 đơn gồm: Tố cáo 03 đơn, kiến nghị phản ánh 06 đơn. Đơn Thường trực Tỉnh uỷ chuyển đến 29 đơn gồm: khiếu nại 01 đơn, tố cáo 08 đơn, kiến nghị phản ánh 20 đơn, chuyển xử lý 8 đơn); đã xử lý 38/38 đơn, đạt tỷ lệ 100%. Xây dựng báo cáo công tác tiếp công dân; tình hình tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gửi đến Ban và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh tháng 5-2017. 
 
    Tiếp tục phối hợp với các ngành trong tỉnh thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh uỷ với Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, các Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân tỉnh, Đảng uỷ Công an và Thanh tra tỉnh trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Duy trì, nâng cao chất lượng nắm tình hình công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng ở các địa phương, cơ quan, đơn vị; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
                                                                                    Nguyễn Thị Khánh
                                                                 (Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình)
;
.