Bình Định: Ban hành Chỉ thị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư pháp

Thứ Ba, 17/09/2013, 09:40 [GMT+7]

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định (khoá XVIII) đã ban hành Chỉ thị số 38-CT/TU về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư pháp. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định yêu cầu các cấp ủy đảng, các Đảng Đoàn, Ban cán sự đảng các sở, ngành tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai đồng bộ Nghị quyết 48-NQ/TƯ ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

Tỉnh Bình Định
Tỉnh Bình Định

1. Tiếp tục triển khai sâu rộng Chỉ thị 32-CT/TƯ ngày 09/12/2003 và Kết luận 04-KL/TƯ ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 49-NQ/TƯ ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; triển khai có chất lượng Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

2. Tiếp tục củng cố tổ chức, tăng cường năng lực cho ngành Tư pháp; thành lập đủ các đơn vị chuyên môn thuộc Sở Tư pháp, thành lập phòng Pháp chế tại các đơn vị cấp Sở theo quy định; bổ sung đủ cán bộ cho Sở Tư pháp, các phòng Tư pháp, Tư pháp – Hộ tịch cấp xã, phòng Pháp chế của các Sở, ngành và đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ ngày một chuyên môn, chuyên nghiệp đáp ứng chất lượng cao hơn nhiệm vụ của ngành Tư pháp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định cũng yêu cầu ngành Tư pháp tổ chức thực hiện ổn định những nhiệm vụ mới được giao để giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước trên các lĩnh vực như: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật, pháp chế, kiểm soát thủ tục hành chính, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước, giám định tư pháp, trọng tài thương mại; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; thừa phát lại. Thực hiện tốt hơn công tác hộ tịch, nhất là ở cơ sở để phục vụ cho nhu cầu hàng ngày của người dân; đóng góp thiết thực cho việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, các sở, ban, ngành, UBND các cấp tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo cơ sở vật chất, kinh phí và con người để thực hiện công tác tư pháp đạt hiệu quả.

                                                     PV

;
.